He teaches  Intercontinental legislation and a number of similar classes, which include an elective on regulation and terrorism, environmental law, and also a medical seminar on regulation and politics within the Mediterranean area.·       לחיסון יש שני אפקטים: הוא מגן על האדם המתחסן עצמו אך יש ל… Read More


פרופ' אמנון רייכמן, מרכז מינרבה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפההיהודי נחבל קשות בראשו, סובל מזעזוע מח ומחבלה קשה ונאלץ להתפנות לבית החולים לקבלת טיפול. עו"ד איתמר בן גביר, פרקליטו של הגבר שהוכ… Read More


בית המשפט רשאי להסתמך על ראיות שאינן מקובלות בדיני הראיות הרגילים. לרוב לא ניתן לערער על פסק בית הדין. לכן יש לנימוק פסק הדין של בית המשפט, פחות משקל מנימוקי פסק הדין של ערכאות מקבילות. בתי המשפט… Read More


שירי ויסמין, בנותיהם של אלונה ואריק איינשטיין, חזרו בתשובה ביחד עם אִמן בסוף שנות השבעים. הן נישאו לשני בניו החוזרים בתשובה של אורי זוהר, אפרים פישל ושלום.בנסיבות אלה, יכול שמדובר בתחושה סובייק… Read More